Literatúra

V tejto časti nájdete výber z literatúry, ktorá môže pomôcť pri vašom rodopisnom a archívnom bádaní.

SLOVENSKÁ LITERATÚRA

prirucka genealogiePRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1

Dlho očakávaná, prvá slovenská príručka ku genealogickému výskumu. Odborníci s dlhodobými skúsenosťami (archivári, historici, jazykovedci, genealógovia ...) v nej poskytujú základné informácie o genealógii a vývoji rodín (rodov) v našom historickom priestore, podrobne (po prvýkrát v takejto hĺbke) informujú o tom, ako skúmať mená, vzťahy i individuálne osudy našich súčasných i historických príbuzných. Práca patrí na Slovensku k priekopníckym, je bohato ilustrovaná.

Rok vydania: 2005

 

 

 

 

prirucka genealogie2PRÍRUČKA KU GENEALOGICKÉMU VÝSKUMU na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2

Príručka chce potešiť a inšpirovať všetkých záujemcov o hľadanie vlastných predkov a príbuzných. Približuje trasy, ktorými kráčali, sprevádza genealogického bádateľa po slovenských i zahraničných archívoch a zbierkach a ukazuje mu, kde a ako v nich môže hľadať údaje o svojich príbuzných – blízkych i vzdialených, súčasných i veľmi dávnych. Dielo voľne nadväzuje na čitateľsky veľmi úspešný prvý zväzok rovnomennej príručky, dopĺňa a rozširuje ho, súčasne však predstavuje nové, samostatne použiteľné dielo.

Rok vydania: 2009

 

 

 

 

kontinuita genealogieKONTINUITA A DISKONTINUITA GENEALÓGIE A HERALDIKY

Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky boli témami vedeckej konferencie, ktorá sa koncom novembra 2008 konala v Martine. Zverejnené príspevky jednotlivých autorov približujú prejavy kontinuity a diskontinuity, ktoré sprevádzali proces bádania a vývoj uhorských rodov, rodových, komunálnych, regionálnych, štátnych a iných symbolov na Slovensku aj inde vo svete. V roku 2010 dielo reprezentovalo slovenských genealógov a heraldikov na XXIX. Medzinárodnom kongrese genealogických a heraldických vied v Stuttgarte.

Rok vydania: 2010

 

 

 

 

rodove postupnostiRODOVÉ POSTUPNOSTI A ICH GRAFICKÝ VÝVOJ

Zuzana Oros – Milan Šišmiš 

Podobne ako sa vyvíjali predstavy o pôvode človeka, rodov a rodín, vyvíjali sa aj stvárnenia rodových postupností. Popri záznamoch a jednoduchých schémach sa už v antike začali objavovať aj zvýtvarnené genealógie pozoruhodnej umeleckej hodnoty. Mnohí, dnes sčasti neznámi majstri ich zachytili v kronikách, na stenách palácov a chrámov, na tabuľových maľbách či na plátnach obrazov. Krátko po vynájdení kníhtlače prenikli aj na stránky publikácií. V predkladanej práci ponúkame pohľad na vývoj týchto zobrazení v Európe s osobitným zreteľom na vývoj na Slovensku.

Rok vydania: 2004

 

 

 

dejiny geneaK DEJINÁM GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU NA SLOVENSKU

Stovky jednotlivcov a desiatky inštitúcií sa do dnešných dní podieľali na výskume príbuzenských vzťahov rodín, ktoré pôsobili na území Slovenska. Táto publikácia približuje pôsobenie mnohých z nich. Prináša informácie o výsledkoch ich snažení, na ktoré dnes nadväzujeme.

Rok vydania: 2007

 

 

 

 

 

Genea heraldika perspektivyGENEALÓGIA, HERALDIKA A PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY – STAV A PERSPEKTÍVY

Zborník z medzinárodnej konferencie z roku 2001 v Martine. Jej cieľom bolo zhodnotiť činnosť na poli genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín v krajinách užšej strednej Európy po zmenách režimu, ku ktorým tu došlo koncom 80-tych rokov 20. storočia. Archivári, historici, genealógovia a pedagógovia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska hodnotia proces uchovávania, ochrany a sprístupňovania prameňov, výskumu, vzdelávania a vôbec šírenia informácií v spomínaných disciplínach a štátoch v poslednom desaťročí. Príspevky boli pred vydaním aktualizované. Dielo určené profesionálnym i neprofesionálnym záujemcom.

Rok vydania: 2003

 

 

 

paleograficka citankaPALEOGRAFICKÁ ČÍTANKA - Pomôcka na čítanie rukopisov z 12.-19. storočia

Jozef Novák a kol.

Podnetom na vypracovanie predkladanej príručky bol voľný rozhovor s niekoľkými účastníkmi prvého ročníka Letnej školy praktickej genealógie, ktorá sa uskutočnila v septembri 1997 v Martine. Prvý večer, počas spoločenského posedenia, sa viacerí účastníci ponosovali na rôzne ťažkosti s pramenným materiálom. Dožadovali sa príručky, ktorá by im pomohla preniknúť do obsahu genealogických písomných prameňov, ktorá by im pomohla prečítať príslušné dokumenty. Pretože s rovnakými ťažkosťami sa stretávajú aj poslucháči archívnictva a histórie, rozhodol som sa pripraviť príručku, ktorá by prispela k praktickému zvládnutiu práce s archívnym materiálom i zo starších období. V našich pomeroch ide o pramene z 12.-19. storočia. 

Rok vydania: 2001

 

 

najstarsie rodyNAJSTARŠIE RODY NA SLOVENSKU

Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, ktoré usporiadala SGHS v spolupráci so Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a so Štátnym okresným archívom Bratislava-vidiek pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva vnútra SR 4.-6.10.1993 v Častej-Papierničke.

Rok vydania: 1994

 

 

 

 

 

 

magnatske rodyMAGNÁTSKE RODY V NAŠICH DEJINÁCH 1526 – 1948

Frederik Federmayer a kol.

Najbohatšie a najvplyvnejšie rody hrali dôležitú úlohu v dejinách všetkých – európskych i mimoeurópskych – spoločností. V Uhorsku koncom 15. a najmä v 16. a 17. storočí mnohé staré rody vymreli a ich miesto postupne obsadili iní. Už počas 16. storočia sa do popredia uhorskej spoločnosti dostalo niekoľko desiatok nových rodov. Publikácia je jednou z prvých na Slovensku, ktorá približuje vývoj tejto výnimočnej spoločenskej vrstvy i osudy jej členov.

Rok vydania: 2012

 

 

 

 

Medzi mlynmi a bankamiMEDZI MLYNMI A BANKAMI - DEJINY RODU MAKOVICKOVCOV

Zdenko Ďuriška

Sága slovenského podnikateľského rodu, ktorého členovia výrazne zasiahli do života Slovenska a Slovákov. Dielo získalo 1. miesto v súťaži Najlepšie genealogické práce, titul Kniha Liptova 2008 a 1. miesto v jednej z kategórií celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2009.

Rok vydania: 2007

 

 

 

 

 

palkovciPÁLKOVCI - PRÍBEH RODU GARBIARSKYCH PODNIKATEĽOV Z LIPTOVA

Zdenko Ďuriška

Sága ďalšieho slovenského podnikateľského rodu, ktorého členovia výrazne zasiahli do života Slovenska a Slovákov.

Pálkovci boli jedným z rodov, vďaka ktorým stojíme teraz tam, kde sme a vďaka ktorým má slovenský národný príbeh priam neskutočný charakter a podobá sa rozprávke s mimoriadne šťastným koncom.

Rok vydania: 2014

 

 

 

 

probstnerovciPROBSTNEROVCI Z NOVEJ ĽUBOVNE A JAKUBIAN

Alena Kredatusová

Tak ako ostatní Levočania, aj ja som sa od malička stretávala s pamiatkami po Probstnerovcoch. Navyše pri svojej práci v Štátnom oblastnom archíve v Levoči som mala možnosť v roku 2000 inventarizovať torzovitý a rozsahom síce veľmi malý (0,10 b.m.), ale obsahovo zaujímavý archívny fond „Archív rodiny Probstner z Novej Ľubovne a Jakubian". Vzbudil vo mne záujem dozvedieť sa o tomto rode viac.

Rok vydania: 2002

 

 

 

 

paulinyovciPAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zostavil: Zdenko Ďuriška

Najstarší členovia rodu paulinyovcov pochádzali zo Sedmohradska a na Slovensku sa usadili koncom 16. storočia. Odvtedy boli Paulinyovci ako náboženskí spisovatelia a cirkevní hodnostári trvalo prítomní v slovenskej kultúre. Autori 14 príspevkov publikácie, poprední odborníci, približujú genealógiu rodu a osudy i dielo jeho jednotlivých členov z rôznych uhlov pohľadu. Prierezové, analytické i syntetické štúdie dopĺňajú príspevky dokumentografické, zamerané najmä na oblasť bibliografie, archívnictva a múzejníctva.

Rok vydania: 2002

 

 

 

rimavskyJÁN FRANCISCI-RIMAVSKÝ – GENEALÓGIA RODU

Ján Žilák

Štúdia nás oboznamuje s kompletným rozrodom Francisciovcov od Jánovho prastarého otca, tiež Jána, od r. 1747. Autor dal práci mimoriadny náboj. Začína veľmi faktograficky, avšak zakrátko sa jeho výklad rozvíja do nečakaných šírok a súvislostí. Čitateľa zaujme vecný, ale aj vtipný výklad. Ján Žilák začína mať svoj osobitný slovník a štýl, ktorý robí jeho prácu veľmi pútavou.

Rok vydania: 2000

 

 

 

 

izakovciSÁGA RODU IZÁKOVCOV

Jaromír M. Lehotský

Je zaujímavé, že z troch súrodencov Lehotskovcov sú dvaja historici, a dejinám rodu sa venuje inžinier. Možno preto je jeho práca taká dobrá. Okrem základných genealogických údajov obsahuje tiež podrobnejšie charakteristiky významných osobností rodu, ktoré zahŕňajú mnohé hodnotné údaje z kultúrnej histórie Slovenska. Svedčia o dôvernej znalosti vývinu celého rodu, pričom osudy jednotlivcov sú textované s veľkým výberom a nadhľadom. Pán inžinier Lehotský má veľké šťastie, že Izákovci boli veľmi schopní, mimoriadne činní, zasahovali do veľmi širokej oblasti nášho národného života. Dobre sa mu o nich písalo. Pravda, je potrebné osobitne oceniť veľký zmysel autora pre hierarchiu hodnôt. Aj tým je jeho dielo také príťažlivé

Rok vydania: 1995

 

 

diplomatariumDIPLOMATARIUM SANCTO-ADALBERTINUM

Vladimír Rábik

Stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214 – 1543. Táto pramenná edícia zverejňuje 143 textov zo 67 stredovekých listín uložených v archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave, pochádzajúcich z archívov viacerých uhorských rodov (Medňanskovcov, vplyvných sedmohradských Drágfiovcov a drobného zemianskeho rodu z obce Vlky pri Senci). Dielo ponúka stovky autentických, pred verejnosťou doposiaľ ukrytých informácií o mnohých rodoch, mestách a obciach Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a ďalších oblastí strednej a juhovýchodnej Európy.

Rok vydania: 2008

 

 

 

erbove listinyERBOVÉ LISTINY

Dokumenty, ktoré priťahujú pozornosť každého, koho zaujímajú dejiny šľachty. Ako vznikali, kto ich udeľoval, čo obsahujú, kde sa dajú nájsť? Na tieto i ďalšie otázky odpovedá kolektív autorov v jedinečnom zborníku z medzinárodnej konferencie.

Rok vydania: 2006

 

 

 

 

 

 

heraldik bez erbuHERALDIK BEZ ERBU

Jozef Novák – Juraj Roháč

Sú príbehy, ktoré pútajú a inšpirujú. Toto je jeden z nich. Životný príbeh popredného slovenského heraldika, univerzitného profesora Jozefa Nováka jeho vlastnými očami a očami jedného z jeho žiakov. Dielo vyšlo pri príležitosti životného jubilea autora s kompletnou bibliografiou jeho prác. Kniha získala Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a ocenenie Kniha Turca 2010.

Rok vydania: 2010

 

 

 

 

heraldicka terminologiaHERALDICKÁ TERMINOLÓGIA

Ladislav Vrteľ

Práca zverejňuje všetky heraldicko-terminologické štúdie popredného slovenského heraldika, doposiaľ (v rokoch 2000 – 2009) publikované v časopise Slovenská archivistika. Štúdie vychádzajú z mnohoročných praktických skúseností autora. Kodifikujú súčasnú slovenskú heraldickú terminológiu. Po prvýkrát vydané súborne, predstavujú jej učebnicu a súčasne nepostrádateľnú pomôcku pre všetkých záujemcov, ktorí majú niečo do činenia s historickými či súčasnými erbami.

Rok vydania: 2009

 

 

 

obcianska heraldikaOBČIANSKA HERALDIKA

Prezentovaný zborník príspevkov predstavuje súhrn odborných názorov na nešľachtickú rodovú heraldiku, na jej tradície i jej súčasnú koncepciu, tak ako odzneli 9. septembra 2000 v Trenčíne, na kolokviu Občianska heraldika na Slovensku. Oživenie heraldického výskumu, ale aj heraldickej tvorby sa v posledných desaťročiach sústreďovalo najmä na mestskú a obecnú heraldiku. Po zmene režimu v r. 1989 začali však na seba upozorňovať aj heraldické oblasti, ktoré boli dovtedy tabuizované. Týka sa to napríklad cirkevnej heraldiky, ale aj občianskej heraldiky. I tieto vetvy patria do komplexu heraldiky a bez ich plnohodnotného rozvoja nemožno hovoriť ani o plnohodnotnej slovenskej heraldike ako takej.

Rok vydania: 2002

 

 

 

heraldika alexySÚČASNÁ CIRKEVNÁ HERALDIKA V TVORBE ZDENKA G. ALEXYHO

Miroslav Glejtek

Zdenka Alexyho, medzinárodne uznávaného heraldického tvorcu zo Slovenska, preslávili najmä heraldické exlibrisy a publikácie vydávané v zahraničí. Úspešný bol však aj v oblasti cirkevnoheraldickej tvorby. V priebehu niekoľkých desaťročí vytvoril stovky erbov pre predstaviteľov rímsko- a gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike, na Slovensku i na Ukrajine. Táto publikácia ich približuje.

Rok vydania: 2011

 

 

 

 

heraldicka terminologia 2003HERALDICKÁ TERMINOLÓGIA I

Ladislav Vrteľ

Odborná terminológia predstavuje základ každej vednej disciplíny a zasluhuje si neustálu pozornosť. Publikácia Heraldická terminológia I. predstavuje súbor piatich štúdií, venovaných tejto téme, ktoré boli uverejnené v r. 1999-2002 v časopise Slovenská archivistika. Vďaka množstvu francúzskych, anglických a nemeckých ekvivalentov heraldických pojmov tiež vytvára predpoklad zapojenia slovenskej heraldickej terminológie do projektov medzinárodnej heraldickej terminológie.

Rok vydania: 2003

 

 

 

heraldika na slovenskuHERALDIKA NA SLOVENSKU

Intenzívne heraldické bádanie, ktoré v posledných desaťročiach pozorujeme vo svete, sa právom zvykne charakterizovať ako obdobie renesancie heraldiky. Toto oživenie je už prinajmenej štyri desaťročia badateľné aj na Slovensku. V 50-tych rokoch sa heraldická tvorba začala ujímať v prostredí miest, v 60-tych rokoch sa veľmi živo diskutovalo o štátnych (slovenských i československých) symboloch, v 70-tych rokoch sa prebudil záujem o rodovú heraldiku, od 80-tych rokov začala byť aktuálna tvorba obecných symbolov, ktorej nebývalý rozmach môžeme sledovať v prítomnosti. Je to potešujúci jav, ktorý pozvoľna gradoval až do dnešného skutočne široko rozvinutého záujmu o heraldiku ako celok.

Rok vydania: 1997

 

 

800 storoci heraldikyOSEM STOROČÍ SLOVENSKEJ HERALDIKY

Ladislav Vrteľ

Kniha prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldiky na Slovensku. Venuje sa heraldike štátnej, rodovej, šľachtickej i meštianskej, mestskej i obecnej, cechovej, cirkevnej, a to vo veľmi širokom časovom rozpätí. V závere približuje aj súčasné trendy v slovenskej heraldickej tvorbe. Predstavuje Slovensko ako svojráznu "krajinu erbov" s pozoruhodnou heraldickou tradíciou a z nej čerpajúcou veľmi živou heraldickou súčasnosťou.

Rok vydania: 1999

 

 

 

vrtel heraldicky-katechizmusHeraldický katechizmus

Ladislav Vrteľ

Heraldický katechizmus, "čiže základy heraldiky v otázkach a odpovediach, zoradených do trinástich lekcií a pre väčšiu názornosť doplnených o premnohé vyobrazenia". Základy heraldiky, samostatnej pomoci vedy historickej z pera Ladislava Vrtela sú bránou do heraldickej náuky a heraldického umenia. Kniha je adjustovaná v duchu starých tlačí, avšak s farebnými vyobrazeniami a modernou sadzbou.

Rok vydania: 2012

 

 

 

 

saxoferrato traktat-o-znameniach-a-erbochTraktát o znameniach a erboch / Tractatus de insigniis et armis

Bartolus de Saxoferrato

Dielo právnika Bartola zo Saxoferrata – Tractatus de insigniis et armis je súpisom základných pravidiel tvorby a používania erbov z polovice 14. storočia. Prvý preklad do slovenčiny (podľa benátskej prvotlače z r. 1472, uloženej v Archíve Košického arcibiskupstva) urobila Mária Munková a heraldik PhDr. Ladislav Vrtel ho opatril bohatými poznámkami a predovšetkým zasvätene komentuje jeho ustanovenia. Napriek storočiam, základné princípy používania rodových erbov ale aj „firemných značiek" Bartolo sformuloval tak právnicky precízne a jasnozrivo, že sú základným princípom s ich narábaním a ochranou i dnes... hoci málokto si uvedomuje ich pôvod.

Rok vydania: 2009

 

 

vrtel statne-symboly-srŠtátne symboly Slovenskej republiky

Ladislav Vrtel

Jadrom knihy Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi aj v slávnostných chvíľach.

Rok vydania: 2010

 

 

 

 

 

Heraldicky register Slovenskej republikyHeraldický register Slovenskej republiky I-VIII

Peter Kartous - Ladislav Vrteľ

Osem zväzkov knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo plne nadväzuje na doterajších sedem zväzkov tohto diela. Pri tradičnej kvantitatívnej prevahe erbov miest a obcí opäť sa prezentujú erby právnických a fyzických osôb. Spolu všetkých osem zväzkov už zverejňuje 3 484 symbolov, erbov a vlajok našich miest, obcí a samosprávnych krajov, ako aj inštitúcií a osôb.

Rok vydania: 2005-2011

 

 

 

 

Erby miest a obcí LiptovaErby miest a obcí Liptova

Peter Vítek

Vývoj symbolov obcí a miest územnosprávne patriacich do Liptovskej stolice je zoradený do hesiel, abecedne podľa súčasného názvu. Každé heslo obsahuje rok prvej písomnej zmienky o obci alebo meste, obdobie stavby prvého kostola spolu s vývojom patrocínia, jazykový pôvod a najstaršie tvary pomenovania obce, popis pečatí a odtlačkov pečiatok, spolu s ich grafickým vyobrazením. Prácu vydala Knižnica Gašpara Fejerpátaky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v roku 2000 pre Združenie Liptov v rámci Svetového stretnutia Liptákov. Druhé vydanie úspešnej príručky Erby obcí miest a obcí Liptova z autorskej dielne PhDr. Petra Víteka, autora viacerých obecných monografií, genealogických a heraldických prác.

Rok vydania: 2009

 

vrtel klenoty-slovenskych-archivovKlenoty slovenských archívov

Pavlíková Lenka - Vrtel Ladislav

Táto výnimočná a atraktívna publikácia prezentuje kľúčové ikonické dokumenty histórie krajiny. Historické archívy príslušnej krajiny predstavujú najvzácnejšie národné vlastníctvo a ako také by sa mali aj chrániť.Nemožno ich však chápať ako inštitúcie slúžiace výlučne záujmom úzkeho okruhu historikov či amatérskych bádateľov. Aj široká laická verejnosť má právo pochopiť ústredné postavenie archívov a zároveň má aj právo dozvedieť sa, čo sa v archívoch nachádza a aký môžu mať význam pre každodenný život.

Rok vydania: 2013

 

 

 

majtan nase-priezviskaNaše priezviská

Milan Majtán

Na Slovensku doteraz chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk. Tento stav sa usiluje zmierniť popularizačná monografia M. Majtána Naše priezviská. V úvode sa nachádza stručný prehľad vzniku a vývinu priezvisk od prímen a prídomkov až po dnešné dedičné priezviská, jazyková a gramatická charakteristika i prechyľovanie priezvisk. Autor venuje pozornosť aj rozšíreniu a frekvencii niektorých priezvisk na Slovensku. V druhej časti publikácie sa podrobnejšie uvádzajú najčastejšie priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) mien, z názvov remesiel a zamestnaní, z pomenovaní rodinných a príbuzenských vzťahov, priezviská podľa spoločenského zaradenia, pôvodu a vlastností a charakteristika frekventovaných i menej častých prípon, pomocou ktorých sa slovenské priezviská tvorili. V samostatnej kapitole autor voľnejšie vysvetľuje pôvod niektorých na prvý pohľad možno nepriezračných priezvisk, spôsob výskumu, pomocou ktorého dospel k uvedeným zisteniam, a rôzne zaujímavosti, s ktorými s stretol počas štúdia a skúmania vývinu slovenských priezvisk. Formou slovníka sú spracované priezviská z obce Turzovka. V závere knihy M. Majtán na niekoľkých príkladoch ukazuje, ako sa prostredníctvom genealogického výskumu, štúdiom archívnych materiálov a matrík možno dopracovať k pôvodu daného priezviska.

Rok vydania: 2014

 

 

ČESKÁ LITERATÚRA 

 

Cesta k rodinným kořenůmCesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie

Josef Peterka

Populární příručka nejen pro sestavovatele rodokmenů, ale i pro zájemce o českou historii. Autor na základě dlouholetých badatelských zkušeností z různých archivů uvádí čtenáře do problematiky genealogie a práce s archivními prameny. Součástí knihy je také výtah z administrativního vývoje českých zemí, přehled archivních pramenů, popis formátů matričních zápisů a stručný přehled vývoje písma. V přílohách jsou uvedeny slovníčky termínů vyskytujících se v matrikách (zkratky latinských, německých a staročeských slov, povolání, funkce, příčiny úmrtí apod.)

Rok vydania: 2014

 

 

Sestavte si rodokmenSestavte si rodokmen - Pátráme po svých předcích

Blanka Lednická

Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si v průběhu svého života položí řada lidí, někdy se jedná o otázky řečnické, jindy o otázky, na něž tazatel chce najít odpověď. Tato kniha nabízí pomoc při hledání odpovědí nejen začínajícím rodopiscům, ale všem zájemcům o rodinnou historii a historii obecně. Kniha vysvětluje základní postupy a pojmy, využívané v genealogii, obsahuje popis pramenů, které najdete přímo v archivech, a také materiálů dostupných na internetu. Autorka díky zkušenostem s pátráním po vlastních předcích čtivou formou přibližuje, co obnáší sestavování rodokmenu a psaní rodinné kroniky. Na konkrétních příkladech čtenáři ukazuje, jak při hledání rodinných kořenů postupovat, jaké nástrahy na něj při výzkumu čekají a jak je překonávat.

Rok vydania: 2012

 

rodokmen-nasi-rodinyRodokmen naší rodiny - Sestavte si rodokmen

Blanka Lednická

Profesionální genealožka, která se zaměřuje na vyhledávání předků v oblasti Čech a Moravy. Vlastními předky se zabývá již od roku 1996, její zájem o malé i velké dějiny ji přivedl až ke studiu historie na Masarykově univerzitě v Brně. Tématem její bakalářské práce byla rodina Janouškových ve vsi Strachoňovice v 16. až 19. století, založená na jejím vlastním rodinném výzkumu. Ve vlastním pátrání se zaměřuje především na Vysočinu a střední a jižní Čechy. Mezi její další zájmy patří dějiny každodenního života našich předků, lokální historie a historické pohlednice.

Rok vydania: 2013

 

 

Váš rodokmen krok za krokemVáš rodokmen krok za krokem

Lenka Peremská

Zajímá vás, odkud pocházíte a jaké jsou kořeny vaší rodiny? Chcete se více dozvědět o svých předcích anebo příbuzných, o jejichž existenci nemáte ani tušení? Potom je tato publikace právě pro vás! Pomůže vám při prvních a nelehkých krůčcích proti proudu času, poradí vám, jak pátrat v archivech, na jaká úskalí si dávat pozor, a stejně tak vám představí i možnosti využití digitalizovaných pramenů dostupných pomocí internetu. Kniha obsahuje i přiložené CD s genealogickými programy.

Rok vydania:2013

 

 

 

206793 bigVaše rodinná kronika krok za krokem

Lenka Peremská

Kniha, která volně navazuje na genealogickou příručku Váš rodokmen krok za krokem. Podařilo se vám prokousat matričními záznamy? Získali jste desítky informací o svém rodě a chcete z nich sepsat kroniku, do které shrnete své veškeré pracné bádání? Potom je tato publikace pro vás. Pomůže vám od prvních krůčků v samotném začátku sepisování, s určováním toku příběhu, ale i jak svou kroniku obohatit statistikami, grafickými přehledy apod.

Rok vydania: 2015

 

 

 

Objevte tajemství vašeho roduRodokmen - Objevte tajemství vašeho rodu

Kristoslav Řičař

Kniha Rodokmen je základní příručkou pro všechny amatérské, ale i profesionální badatele, kteří chtějí sestavit svůj rodokmen a odhalit tak tajemství svého rodu. Autor vymezuje základní pojmy oboru a stanovuje hlavní zásady a metody genealogické badatelské práce. Poskytuje laickým genealogům podrobné a ucelené informace o historických rodopisných pramenech (matriky, berní ruly, urbáře, městské knihy, zpovědní seznamy, farní kroniky atd.) v rozsahu let 1650 - 1900, na jejichž podkladě je možné vybudovat vlastní genealogický historický archivní fond, sestavit grafy a vypracovat celý rodopis rodiny.

Rok vydania: 2013

 

 

Občanská genealogieObčanská genealogie - Základy rodopisné práce

Kristoslav Řičař

Příručka určená amatérským genealogům přináší základní informace o metodách badatelské práce a o jednotlivých pramenech informací. Publikace obsahuje rozsáhlé přílohy: seznam rodopisných zkratek a značek, výkladový genealogický slovníček, slovník latinských a německých výrazů, seznam státních archivů včetně adres a ukázky některých zajímavých historických úředních dokumentů.

Rok vydania: 2000

 

 

 

 

Tajemství rodu 2Tajemství rodu - Jak si sestavit rodokmen

Petra Braunová

Kniha Tajemství rodu vznikala souběžně s vysíláním cyklu, ale také v rozhovorech autorky s jednotlivými osobnostmi. Čtenářům proto nabídne ucelenější obraz, doplněný o zjištění, která v pořadu nezazněla nebo k nimž se hlavní aktéři dobrali teprve po jeho skončení. Kniha rovněž přináší kompletnější rodokmeny jednotlivých osobností: Karel Šíp, Michal Viewegh, Květa Fialová, Viktor Preiss, Ester Janečková, Tomáš Halík, Tereza Kostková, David Koller, David Vávra, Radoslav Banga, Jolana Voldánová. Každému, kdo by se také chtěl vydat po stopě svých předků, poskytne genealožka Helena Voldánová cenné rady a návod v rozsáhlé kapitole Jak si sestavit rodokmen.

Rok vydania: 2013

 

 

Příručka praktické genealogiePříručka praktické genealogie - Jak sestavit rodokmen

Marie Marečková

Příručka pro zájemce o dějiny vlastního rodu poskytuje návod ke studiu archivních pramenů a uspořádání údajů o předcích do genealogických systémů. Protože je příručka určena především laikům bez historické erudice, přináší jen nejzákladnější fakta genealogie, tj. pomocné vědy historické pojednávající o rodokmenech.

Rok vydania: 2004

 

 

 

 

Po stopách vlastních předkuPo stopách vlastních předků

Henry Pohanka

První část knihy má obecně naučný charakter. Jsou zde představeny základní odborné termíny, rodopisné piktogramy a diagramy. Dotýká se i pomocných historických disciplín (paleografie, heraldiky nebo diplomatiky). V druhé části autor nastiňuje metody a postupy práce, charakterizuje rodopisné prameny. Věnuje se nejen matrikám, ale i dalším archivním pramenům - katastrům, knihám, glejtům, deskám, listinám, rejstříkům... Závěrečný oddíl obsahuje tematické slovníčky, v kterých se odráží trojí jazyková realita českého státu v průběhu dějin (čeština, latina, němčina).

Rok vydania: 2009

 

 

sbornik pro pokrocile rodopisceSborník učebních textů pro pokročilé rodopisce

Naše země jako součást vyšších státních útvarů a jejich členěnína nižší územně správní celky. Doba předbělohorská v Čechách a na Moravě. Hospodářské, sociální a náboženské proměny pro bitvě na Bílé hoře. Protoindustriální období v českých zemích a zásahy osvíceneckého absolutismu do feudálního státu. Vznik kapitalistického hospodářského a sociálního systému a průmyslová revoluce ve světle rodopisného bádání. Heraldika. Staré míry a váhy (historická metrologie). Chronologie nástroj rodopisného bádání. Měnové systémy českých zemí do konce 20.století. Soubor pomocných věd historických. Vývoj bydlení. Jak se naši předkové odívali. Využití archivních souborů neúřední provenience pro genealogickou práci. Vývoj vojenství v českých zemích z pohledu genealoga. Dějiny školství v českých zemích.

Rok vydania: 2007

 

sbornik ucebnich textuSborník učebních textů pro začínající rodopisce

Úvod do studia genealogie. Soustava státních archivů, zákon o archivnictví, badatelská etika. O matrikách. O českých katastrech. Informace o předcích v archivech velkostatků. Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání. O církevních záležitostech. Zdroje informací o předcích v církevních a s náboženským vývojem souvisejících pramenech. Grafické znázornění výstupů rodopisné práce. O svobodnících Zemské desky. Právní záležitosti našich předků. O původu, povaze a vývoji českých osobních jmen. Využití počítače v rodopisné práci. Zpracování rodinné či rodové kroniky a činnosti s tím související.

Rok vydania: 2005

 

 

 

ucebnice cteni starych textuUčebnice čtení starých textů

O historickém vývoji písma. Seznámení s učební pomůckou. Staré způsoby čtení některých písmen. Obecná zásady výuky čtení starého písma. O čtení latinských a německých textů. O ligaturách, zkratkách a značkách. Vzory písem a číslic. Cvičné texty s transliterací.

Rok vydania: 2003

 

 

 

 

 

 

Naše příjmeníNaše příjmení

Dobrava Moldanová

Slovník Naše příjmení obsahuje výklad přibližně 30 000 českých příjmení, která se nejčastěji vyskytují v České republice. Jeho základem je první vydání této knihy z roku 1984, které vzniklo z spolupráce Dobravy Moldanové s jejím otcem, Josefem Benešem, autorem průkopnických monografií Česká příjmení a Německá příjmení u Čechů. V tomto znění byl položen důraz na výklad příjmení málo srozumitelných, zvláštních a často vzácných. V novém vydání autorka využila pro onomastiku dříve nedostupný registr obyvatelstva.

Rok vydania: 2010

 

 

 

latinsko-cesky-slovnik-pro-genealogyLatinsko-český slovník pro genealogy

Jan Mareš

Nezbytná pomůcka pro každého genealoga od zkušeného autora Jana Mareše, dlouholetého člena ČGHSP. V latinsko-českém slovníku pro genealogy jsou výrazy a zkratky, které v běžných slovnících nenajdete. Slovník obsahuje základy latinské gramatiky, číslovky, přehledné pomůcky, jako dny v týdnu, měsíce a římské číslice. Zajímavostí jsou značky používané v matrikách a dalších archivních dokumentech.

Rok vydania: 2013

 

 

 

 

Lexikon genealogaLexikon genealoga

Boleslav Lutonský

Genealogický slovník, ktorý obsahuje nielen staré výrazy, ktoré bádateľ môže stretnúť vo svojej práci, ale aj pojmy používané v archívnych materiálov (napr. staré dokumenty, pozemkové knihy, urbáre, atď), prehľad spolkov a významných remesiel. Obsahuje aj kapitolu o mierach, o mene a zoznam často používaných skratiek.

Rok vydania: 2003

 

 

 

 

 

sbornik Genealogia ac heraldica bohemicaGenealogia ac heraldica bohemica

Snaha o další zviditelnění naší společnosti, o zprostředkování kontaktu mezi odbornými i laickými badateli v oboru genealogie, heraldiky, popřípadě i dalších pomocných věd historických, a o vytvoření fóra pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností (prvním krokem v tomto směru se stalo setkání genealogů a heraldiků, navazující na letošní valnou hromadu). To byly hlavní motivy, které správní výbor ČGHSP vedly k uspořádání konference „Genealogia ac heraldica bohemica 2001" s podtitulem „Česká genealogie a heraldika na prahu 3. tisíciletí".

Rok vydania: 2001

 

 

 

 

Učebnice pro začínající rodopisceUčebnice pro začínající rodopisce

Aktualizovaná kniha původního Sborníku obsahuje v patnácti kapitolách základní informace o genealogickém bádání sv.2 Schola genealogica ea heraldica nova. Obsah:
Úvod do studia genealogie a její dějiny. Soustava státních archivů, zákon o archivnictví, badatelská etika. O matrikách na našem území. Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání. Informace o předcích v archivech velkostatků. O českých katastrech. Zemské desky. Právní záležitosti našich předků. O církevních záležitostech. Zdroje informací o předcích v církevních a s náboženským vývojem souvisejících pramenech. O svobodnících. O původu, povaze a vývoji českých osobních jmen. Využití počítačů a internetu v rodopisné práci. Grafické znázornění výstupů rodopisné práce. Jak psát rodinnou a rodovou kroniku

Rok vydania: 2014

 

 

42f1329f41Heraldika v souvislostech

Henry Camillo Pohanka

Kniha se na pozadí historických, odborných, výtvarných a jinak věcných skutečností pokouší vyjít vstříc faktu, že evropská heraldika představuje fenomenální, nadčasový, jednotný a kontinuálně se vyvíjející celek, jehož nedílnou součástí je i naše heraldika. Projevuje snahu o zachycení co nejvíce souvislostí, jimiž je heraldická oblast všemi směry provázána. K tomu přispívá k doplnění určitých slepých míst, jež panují v našem domácím heraldickém povědomí.

Rok vydania: 2013

 

Naposledy zmenené piatok, 31 júl 2015 10:48
Viac z tejto kategórie: « Latinský slovník Písmo »
Zostaňte s nami v kontakte a prihláste sa na odber noviniek